Déjà vu

Posted on Jul 21, 2012

0


Déjà vu
Here she’s been

Déjà vu
Already seen

Déjà vu
Time to break out

Déjà vu
From this merry-go-round

Déjà vu
Ten years down the line

Déjà vu
She’s hopes to be free her fight

Posted in: Poetry